Ik kan dy wol tutten!

Zei een tevreden klant tegen onze vakman

BOB meet, maakt en monteert

sinds 1966

SAMEN DOOR ÉÉN DEUR

Algemene Voorwaarden

Addertjes onder het gras die zijn er niet, maar algemene afspraken hebben we wel

Inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes afkomstig van VOF Bob van Daalen h.o.d.n. Kasten van Bob en hierna aangeduid als Bob geregistreerd bij de KVK onder 54878438. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

Offertes

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn bruto, inclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld en zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden. Een offerte is voor Bob alleen bindend als dat uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Een offerte vervalt na 30 dagen na offertedatum.
 2. Als opdrachtgever aan Bob gegevens verstrekt zoals tekeningen en foto’s , mag Bob uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
 3. Bob heeft het recht om verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, verzekeringspremies, en heffingen van overheidswege aan opdrachtnemer door te berekenen voor die werkzaamheden en montages die op het moment van ingaan van de verhogingen nog door Bob verricht en/of geleverd moeten worden. Bob behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht.

Intellectueel eigendomsrecht

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Bob de auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem verstrekte onderwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of offertes.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van Bob mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden zakelijk getoond of op andere wijze gebruikt worden.
 3. De opdrachtgever handelend in strijd met het bepaalde in a en b van dit artikel, is een boete verschuldigd van 10 procent van het geoffreerde bedrag. Door voldoening van deze boete gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.

Opdrachtbevestiging

 1. De overeenkomst tussen Bob en opdrachtgever worden schriftelijk bevestigd door Bob, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijking van deze algemene voorwaarden zullen alleen gelden als deze schriftelijk tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

Omvang van het werk

 1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen , ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit voeren tijdig zijn verkregen
 2. In de prijs van het werk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn niet begrepen de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk van welke aard dan ook.
 3. De kosten voor aansluiting gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen
 4. De kosten voor vervoer van materialen, bouwstoffen of afval.

Meer- en minderwerk

 1. Alle wijzigingen in de overeenkomst worden wanneer daaruit meer kosten ontstaan als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk 
 2. Meer en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

Uitvoering van het werk

 1. De opdrachtgever is verplicht te zorgen ;
  • Dat de plaats waar de goederen worden afgeleverd zodanig is dat beschadiging of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden
  • Dat de toegang tot de plaats waar de montage moet geschieden onbelemmerd en toereikend is en verder alle medewerking verleend wordt om een vlotte montage mogelijk te doen zijn
  • Dat indien een takel, lift of ander transportmiddel gebruikt moet worden deze ter beschikking wordt gesteld
  • Dat ondervloeren vrij zijn van kalk-, cement-, en vuilresten 
  • Dat in de ruimte waar gewerkt wordt is gezorgd voor elektriciteit, voldoende ventilatie, water en zo nodig verwarming

Levertijd

 1. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen. De opdrachtgever moet tijdig Bob op de hoogte stellen van alle gegevens en keuzebepalingen die nodig zijn voor de voortgang van het werk.
 2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen . Door de enkele overschrijding van deze termijn is Bob dus niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. Bob moet hiervoor eerst in gebreke worden gesteld.

Risico en opslag

 1. Het risico van de zaken, materialen en uitgevoerde werkzaamheden  gaan over op opdrachtgever vanaf het moment dat deze zijn afgeleverd op de plaats van bestemming of vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn aangevangen
 2. Bij overschrijding van enig betalingstermijn heeft Bob het recht de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

Eigendomsvoorbehoud en stil pandrecht

 1. Alle op of bij het werk aangevoerde zaken blijven het eigendom van Bob totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan
 2. De zaken worden daarnaast geleverd bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van Bob. Opdrachtgever verbindt zich mee te werken aan de wettelijke vestigingseisen  van het stil pandrecht, zodra opdrachtnemer, opdrachtgever daar om verzoekt.
 3. Eventuele tussenkomst van derden moet door opdrachtgever direct worden medegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten laste van de opdrachtgever.

Betaling

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, geldt de volgende betalingsafspraak;
  • bij aanvaarding opdracht 20 %
  • 80 % na de plaatsingswerkzaamheden
 1. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk 14 dagen na de vervaldag betaalt, is  opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is verreist.
 2. Opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, inclusief de administratiekosten en de kosten van juridische bijstand .
 3. Indien Bob maatwerk heeft gemaakt en/of besteld blijft het gehele bedrag verschuldigd.
 4. Indien sprake is van gemelde schade zal de financiële afhandeling geschieden via de verzekeringsmaatschappijen en moet het openstaande factuur bedrag wel binnen de gestelde termijn voldaan zijn.

Verantwoordelijkheid voor het werk

 1. Bob is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk
 2. Bob aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp.
 3. Bob is alleen verantwoordelijk voor de juiste montage en staat in voor de deugdelijkheid van de materialen. Dit geldt echter niet indien door opdrachtgever of door derden een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Bob verantwoordelijk voor een correcte verwerking en montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.

Beperking van de aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Bob voor schade veroorzaakt doorgebreken van het geleverde  is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.
 2. Bob is niet aansprakelijk oor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.
 3. Bob is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materialen of aandeel in het werk.

Niet toerekenbare tekortkoming 

 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan omstandigheden die niet door Bob te verwachten waren en die buiten zijn invloedsfeer liggen.
 2. Bob heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door een niet toerekenbare tekortkoming, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
 3. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van de te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen.
 4. Bob is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Garantie

 1. Bob staat voor een periode van 3 maanden na oplevering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Voor gebreken , welke naar hun aard pas na lange tijd langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantie termijn van een 3 jaar voor de Bobliner, 5 jaar voor de gemonteerde kasten van Raffito en de fabrieksgarantie van de door fabrikanten geleverde meubilair, onderdelen en materialen.
 2. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Bob heeft voldaan.
 3. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik en bij normale omstandigheden. Hieronder wordt verstaan ;
  • Het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer
  • Het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte, etc.
 4. Geen garantie geldt voor ;
  • Gebreken waaraan al door derden reparaties aan zijn verricht
  • Voor materialen en constructies die door opdrachtgever of derden zijn voorgeschreven
  • Voor glas, verkleuring van hout en ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
  • Normale slijtage
  • Bij onoordeelkundig gebruik

Reclameren

Opdrachtgever kan op een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst geen beroep meer doen als hij niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Bob heeft gereclameerd, onder een duidelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek.

Geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen zullen voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar Bob is gevestigd te Leeuwarden

Bij aanschaf van een kast ALTIJD voor € 50,00 GRATIS kastaccessoires

Mogen wij u blij maken?

Een legio aan mogelijkheden en tevreden klanten.

Echte stappen vooruit maken doet u met Kasten van BOB. Van inbouwkasten tot vrijstaande kasten, in elke ruimte kunnen wij u voorzien van een geweldige kastruimte.

BOB Meet
BOB Maakt
BOB Monteert

Waar wij mee samenwerken

Dealer van InQuino
Dealer van Raffito
Dealer van BOBLINER
Dealer van Nelson
Dealer van Elfa
Dealer van Kastaccessoires.nl
Showroom

Noordvliet 181
8921 GE Leeuwarden

Contact

058 - 212 09 72

info@kastenvanbob.nl

U kunt parkeren naast en achter de showroom. Plaats wel uw parkeerkaart achter de voorruit.

De showroom is geopend van:

Dinsdag t/m donderdag van 13 uur tot 17 uur

Vrijdag van 9 uur tot 17 uur

Zaterdag van 9 uur tot 15 uur

Buiten deze openingstijden en in de avonduren alleen op afspraak.

Neem contact met ons op

  Kast op maat laten maken in Friesland door Kasten van BOB in Leeuwarden
  Informatie

  Algemene Voorwaarden

  BOB's garantieplan

  Leveringsvoorwaarden

  Privacy statement

  KVK: 548 78 438

  Contact

  Noordvliet 181

  8921 GE Leeuwarden

  Meer weten? Bel ons op 058 - 212 09 72